Privacyverklaring

We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor de eigenaren van Noordwijkse Duinen nr. 345. Het gebruik van de internetpagina’s van Noordwijkse Duinen nr. 345 is fundamenteel mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene via onze website gebruik wenst te maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene. De verwerking van persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op Noordwijkse Duinen nr. 345. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de reikwijdte en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte gebracht van hun rechten. Noordwijkse Duinen nr. 345 heeft als controller tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te garanderen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies in het algemeen beveiligingslacunes hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens op alternatieve manieren naar ons te verzenden, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Noordwijkse Duinen nr. 345 is gebaseerd op de terminologie die wordt gebruikt door de Europese richtlijn en regelgever bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn voor zowel het publiek als onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte termen van tevoren toelichten. We gebruiken de volgende voorwaarden in deze privacyverklaring:
 • a) persoonlijke gegevens

  Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna „betrokkene“ genoemd). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als, direct of indirect, met name door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer speciale kenmerken, de uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.
 • b) betrokkene

  Getroffen persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.
 • c) processing

  Verwerking is elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde processen in verband met persoonlijke gegevens zoals het verzamelen, verzamelen, organiseren, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, Openbaarmaking door verzending, distributie of andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.
 • d) Beperking van verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel hun toekomstige verwerking te beperken.
 • e) Profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens, die bestaat uit het feit dat deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijk persoon te evalueren, met name aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijk Analyseer of voorspel de voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of locatieverandering van deze natuurlijke persoon.
 • f) Pseudonimiseren

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonlijke gegevens op een zodanige manier dat de persoonlijke gegevens niet langer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonlijke gegevens kan niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • g) Controller

  De persoon die verantwoordelijk of verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen van deze verwerking worden bepaald door het Unierecht of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor zijn naamgeving worden verstrekt volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten.
 • h) Processors

  De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke persoon.
 • i) Ontvanger

  De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde partij is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen als onderdeel van een specifiek onderzoeksmandaat op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.
 • j) Derde

  Een derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en degenen die bevoegd zijn om de persoonlijke gegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker.
 • k) Toestemming

  Toestemming is een uiting van vrijwilligheid door de betrokkene voor het specifieke geval op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig in de vorm van een verklaring of andere duidelijke bevestigende handeling, waarmee de betrokkene aangeeft dat hij instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens is.

2. Naam en adres van de controller

Verantwoordelijk in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming zijn: Sabine & Boris Tegtmeier Sprekelsholzkamp 53 31675 Bückeburg Duitsland Tel.: 05722 / 9093660 E-Mail: info(at)noordwijk-vakantiehuis.com Website: www.noordwijk-vakantiehuis.com

3. Cookies

De website van Noordwijkse Duinen No. 345 maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen. Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID. Door het gebruik van cookies kan Noordwijkse Duinen No. 345 gebruikers van deze website gebruikersvriendelijkere diensten bieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn. Een cookie kan worden gebruikt om de informatie en aanbiedingen op onze website te optimaliseren in het belang van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die bijvoorbeeld cookies gebruikt, hoeft zijn toegangsgegevens niet elke keer in te voeren wanneer hij de website bezoekt, omdat deze wordt overgenomen door de website en de cookie wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de online shop. De online winkel onthoudt de items die een klant via een cookie in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst. De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en dus permanent bezwaar maken tegen het instellen van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd met behulp van een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokken persoon de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen onder bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Noordwijkse Duinen nr. 345 verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden vastgelegd: (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bezoekt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die gebruiken een toegangssysteem op onze website kan worden bestuurd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere vergelijkbare gegevens en informatie die dienen om risico’s af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen. Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Noordwijkse Duinen nr. 345 geen conclusies over de betrokken persoon. In plaats daarvan is deze informatie vereist om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) om de langetermijnfunctionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen en ( 4) wetshandhavingsinstanties voorzien van de informatie die nodig is voor wetshandhaving in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom statistisch geëvalueerd door Noordwijkse Duinen nr. 345 en ook met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verbeteren om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming te garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier

Vanwege wettelijke voorschriften bevat de website van Noordwijkse Duinen nr. 345 informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt en directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres voor de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene via e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de gegevensbeheerder, worden de persoonlijke gegevens die door de betrokkene zijn verzonden automatisch opgeslagen. Dergelijke gegevens die vrijwillig door een betrokkene aan de gegevensbeheerder worden overgedragen, worden opgeslagen met het oog op verwerking of contact met de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

6. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De gegevensbeheerder verwerkt en bewaart persoonlijke gegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken of als dit door de Europese wetgever of een andere wetgever wordt gedaan in wetten of voorschriften, welke van de gegevensbeheerders is onderworpen aan, werd verstrekt. Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een opslagperiode is voorgeschreven door de Europese richtlijn en verordeningsleverancier of een andere verantwoordelijke wetgever, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

7. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en de gever om de gegevensbeheerder te vragen om bevestiging of persoonsgegevens die op hem betrekking hebben worden verwerkt. Als een betrokkene dit bevestigingsrecht wil uitoefenen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • b) Recht op informatie

  Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en de gever om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over de over hem opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie van de verwerkingsverantwoordelijke. Bovendien heeft de Europese richtlijn en regelgever de betrokkene informatie verstrekt over de volgende informatie:
  • o de verwerkingsdoeleinden
  • o de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • o de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name voor ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
  • o indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
  • o het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke persoon of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
  • o het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  • o het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene
  De betrokkene heeft ook het recht op informatie over de vraag of persoonlijke gegevens zijn overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te ontvangen over de juiste garanties in verband met de overdracht. Als een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • c) Recht op rectificatie

  Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en de gever om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonlijke gegevens betreffende hen te vragen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen – ook door middel van een aanvullende verklaring. Als een betrokkene dit recht op correctie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • d) Recht om te wissen (recht om te worden vergeten)

  Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en de gever om van de verantwoordelijke persoon te eisen dat de betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd als een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet nodig is:
  • o De persoonlijke gegevens zijn verzameld voor dergelijke doeleinden of verwerkt op een andere manier waarvoor het niet langer nodig is.
  • o De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG of artikel 9 (2) (a) AVG en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.
  • o De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 (1) AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 (2) AVG de verwerking.
  • o Het verwijderen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • o De persoonlijke gegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, AVG.
  Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene persoonlijke gegevens bij Noordwijkse Duinen nr. 345 wil laten verwijderen, kunnen ze op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De eigenaar van Noordwijkse Duinen nr. 345 zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd. Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door Noordwijkse Duinen nr. 345 en ons bedrijf als de verwerkingsverantwoordelijke verplicht is om de persoonlijke gegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17 (1) AVG, dan houdt Noordwijkse Duinen nr. 345 rekening met de beschikbare technologie en passende maatregelen voor de implementatiekosten, inclusief technische maatregelen, om andere gegevensbeheerders die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene alle links naar deze persoonsgegevens van deze andere gegevensbeheerders of van Heeft om kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens gevraagd, tenzij verwerking noodzakelijk is. De eigenaren van Noordwijkse Duinen nr. 345 regelen het nodige in individuele gevallen.
 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en de gever om de verwerker te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  • o De juistheid van de persoonlijke gegevens wordt door de betrokkene betwist voor een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren.
  • o De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt in plaats daarvan om het gebruik van de persoonlijke gegevens te beperken.
  • o De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft deze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
  • o De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking in overeenstemming met Artikel 21, lid 1 AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
  Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de persoonlijke gegevens wenst te vragen die is opgeslagen bij Noordwijkse Duinen nr. 345, kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De eigenaren van Noordwijkse Duinen nr. 345 zorgen ervoor dat de verwerking wordt beperkt.
 • f) Recht op gegevensportabiliteit

  Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en de gever om de betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een verantwoordelijke persoon zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder hinder van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG of artikel 9, lid . 2 letter a AVG of op een contract conform art. 6 lid 1 letter b AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of in de uitoefening van het officiële gezag, dat is overgedragen aan de verantwoordelijke persoon. Bovendien heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn recht op dataportabiliteit in overeenstemming met artikel 20, lid 1 AVG, het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke persoon naar de andere te laten overdragen, als dit technisch haalbaar is en zo ja dit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van andere mensen.
 • g) Recht van bezwaar

  Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en de gever om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, op elk moment tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter e of f DS-GVO plaatsvindt om bezwaar te maken. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Noordwijkse Duinen nr. 345 verwerkt de persoonsgegevens niet langer in geval van bezwaar, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om te beweren, Juridische claims uitoefenen of verdedigen. Als Noordwijkse Duinen nr. 345 persoonlijke gegevens verwerkt om direct mail te beheren, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen Noordwijkse Duinen nr. 345 voor verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal Noordwijkse Duinen nr. 345 de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Bovendien heeft de betrokken persoon het recht om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, die wordt uitgevoerd in Noordwijkse Duinen nr. 345 voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 par. 1 AVG om bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen. Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de eigenaren van Noordwijkse Duinen nr. 345. Het staat de betrokkene ook vrij zijn recht van bezwaar uit te oefenen in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG, door middel van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.
 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering

  Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese directeuren en regelgevers om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – die rechtsgevolgen heeft of op vergelijkbare wijze aanzienlijke gevolgen voor hen heeft, als de beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan vanwege het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen en deze wetgeving passende maatregelen neemt om de rechten en vrijheden evenals de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon of (2) deze wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Noordwijkse Duinen nr. 345 passende maatregelen om de rechten en vrijheden te beschermen evenals om de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, zijn eigen positie te geven en de beslissing aan te vechten. Als de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • i) Recht om toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en de gever om op elk moment zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke

8. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van Facebook

De controller heeft op deze website componenten van het Facebook-bedrijf geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociaal ontmoetingspunt dat op internet wordt gebruikt, een online community waarmee gebruikers meestal met elkaar kunnen communiceren en in virtuele ruimte kunnen communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt de gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen te maken, foto’s en netwerken te uploaden via vriendschapsverzoeken. Facebook wordt beheerd door Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, als een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve Facebook Onderdeel zorgt ervoor dat een weergave van het overeenkomstige Facebook-onderdeel van Facebook wordt gedownload. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Facebook, herkent Facebook elke keer dat onze betrokkene toegang heeft tot onze website en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en toegewezen aan de respectieve Facebook-account van de betrokken persoon door Facebook. Als de betrokken persoon op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen drukt, bijvoorbeeld de knop ‚Vind ik leuk‘, of als de betrokken persoon een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op. Facebook ontvangt altijd via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is aangemeld bij Facebook en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de betrokken persoon op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan hij of zij de verzending voorkomen door uit te loggen bij zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt. Het gegevensbeleid gepubliceerd door Facebook, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingsopties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om datatransmissie naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

9. Gegevensbeschermingsbepalingen voor de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens van welke website een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde referrer), welke subpagina’s van de website zijn geopend of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame. De Google Analytics-component wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland. De gegevensbeheerder gebruikt de toevoeging „_gat._anonymizeIp“ voor de webanalyse via Google Analytics. Met deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als de toegang tot onze website afkomstig is van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere verdragsluitende staat van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het doel van de Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze website tonen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website. Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectieve Google Analytics-component Gegevens naar Google verzenden voor online analyse. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokken persoon, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken te traceren en vervolgens commissieverklaringen in te schakelen. De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokken persoon. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens delen met derden. De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en dus permanent bezwaar maken tegen het instellen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon plaatst. Bovendien kan een cookie die al is ingesteld door Google Analytics op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen en het verzamelen van gegevens gegenereerd door Google Analytics met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google te voorkomen. Hiertoe moet de betrokken persoon een browser-add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites mogen worden overgedragen naar Google Analytics. Google beschouwt de installatie van de browser-add-on als een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokken persoon of een andere persoon die zich binnen zijn invloedssfeer bevindt, is er de optie om de browser-add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren. Verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt meer gedetailleerd uitgelegd onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

10. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van Instagram

De controller heeft op deze website geïntegreerde componenten van de Instagram-service. Instagram is een dienst die in aanmerking komt als een audiovisueel platform en waarmee gebruikers foto’s en video’s kunnen delen en dergelijke gegevens ook op andere sociale netwerken kunnen verspreiden. Instagram wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve Instagram-component gevraagd om een weergave van de bijbehorende component van Instagram te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Instagram kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Instagram, herkent Instagram elke keer dat onze betrokkene onze website bezoekt en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website, welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en door Instagram toegewezen aan de respectieve Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, worden de daarmee samengevoegde gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en opgeslagen en verwerkt door Instagram. Instagram ontvangt altijd via de Instagram-component dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Instagram en toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de betrokken persoon op het Instagram-onderdeel klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Instagram wordt verzonden, kan hij de verzending voorkomen door zich af te melden bij zijn Instagram-account voordat hij onze website bezoekt. Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

11. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van YouTube

De controller heeft YouTube-componenten op deze website geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers gratis videoclips kunnen posten en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, evalueren en becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video’s mogelijk. Daarom kunnen complete film- en tv-programma’s, maar ook muziekvideo’s, trailers of video’s gemaakt door gebruikers zelf worden opgeroepen via het internetportaal. YouTube wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve YouTube-component gevraagd om een weergave van de bijbehorende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van dit technische proces worden YouTube en Google op de hoogte gebracht van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt door een subpagina op te roepen die een YouTube-video bevat. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokken persoon. YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is aangemeld bij YouTube en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar YouTube en Google wordt verzonden, kan hij of zij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn YouTube-account voordat hij onze website bezoekt. De door YouTube gepubliceerde gegevensbeschermingsregels, die beschikbaar zijn op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, bieden informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

12. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van Google Maps

We gebruiken de functie voor het insluiten van Google Maps van Google Inc. op onze website (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; ‚Google‘). De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Google verzamelt, verwerkt en gebruikt ook gegevens van bezoekers van de website bij het oproepen van de pagina’s waarin GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd. Uw gegevens kunnen ook worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat voor gegevensoverdrachten naar de VS. Verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. f GDPR vanwege het gerechtvaardigde belang bij het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van onze website. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google vindt u in de gegevensbescherming van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html. Daar hebt u ook de mogelijkheid om uw instellingen in het gegevensbeschermingscentrum te wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.

13. Wettelijke basis voor verwerking

Artikel 6 I lit. een AVG dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingen waarbij we toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is met verwerkingshandelingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op Artikel 6 I lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om te voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziekteverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I lit. d AVG. Uiteindelijk kunnen verwerkingen worden gebaseerd op artikel 6 I lit. f AVG. Verwerkingsactiviteiten die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd als verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te waarborgen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen deze. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn vermeld door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een legitiem belang kon worden verondersteld als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke persoon (overweging 47, zin 2 AVG).

14. Legitieme belangen in de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij

Is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op artikel 6 I lit. f GDPR is ons legitieme belang bij het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders..

15. Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Nadat de periode is verstreken, worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn om een contract uit te voeren of te initiëren.

16. Wettelijke of contractuele voorschriften voor het verstrekken van persoonlijke gegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonlijke gegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet verstrekken

Wij informeren u dat het verstrekken van persoonlijke gegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. Fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. Informatie over de contractpartij). Soms kan het nodig zijn om een contract te sluiten dat een betrokkene ons persoonlijke gegevens verstrekt die we vervolgens moeten verwerken. De betrokken persoon is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem sluit. Het niet verstrekken van persoonlijke gegevens zou ertoe leiden dat het contract niet met de betrokken persoon wordt gesloten. Voordat de betrokkene persoonlijke gegevens verstrekt, moet de betrokkene contact met ons opnemen. We verduidelijken de betrokken persoon per geval of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of vereist is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

17. Bestaande geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering. Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator voor gegevensbeschermingsverklaring van de DGD German Society for Data Protection GmbH, die werkt als externe functionaris voor gegevensbescherming Hamburg, in samenwerking met de in Keulen gevestigde IT- en gegevensbeschermingsadvocaat Christian Solmecke. Vertaling van de originele Duitse versie van de privacyverklaring in het Nederlands door Google Translate.